دستگاه روغن گیری و روغن کشی

دستگاه روغن گیر تمام اتوماتیک صنایع نادی

این دستگاه روغن کشی کاملاً اتوماتیک بوده و توانایی:

روغن گیری کنجد

روغن گیری نارگیل و… ادامۀ امکانات…